Modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova (în vigoare din 29.10.2021)

Articolul nou 781  Acordarea de zile libere salariaţilor în cazul suspendării procesului educaţional în regim cu prezenţă fizică
(1) În cazul suspendării, în situaţii excepţionale, a procesului educaţional în regim cu prezenţă fizică în cadrul instituţiilor de învăţământ, odată cu dispunerea de către autorităţile abilitate a unor măsuri speciale privind asigurarea securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii populaţiei, cu consimţământul angajatorului, se acordă zile libere unuia dintre părinţi sau tutorelui pentru supravegherea copiilor pe toată durata suspendării procesului educaţional în regim cu prezenţă fizică, cu achitarea unei indemnizaţii egale cu cel puţin 50% din salariul de bază al salariatului.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică:
a) părinţilor sau tutorilor copiilor cu vârsta de până la 12 ani înscrişi într-o unitate de învăţământ;
b) părinţilor sau tutorilor copiilor cu dizabilităţi înscrişi într-o unitate de învăţământ.

(3) Zilele libere se acordă la cererea scrisă a unuia dintre părinţi sau a tutorelui, la care se anexează o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de către ambii părinţi, cu excepţia familiilor monoparentale, sau de către tutorele care va supraveghea copilul în perioada menţionată.

(4) În cazul familiilor cu mai mulţi copii, care corespund cerinţelor stabilite în prezentul articol, de zile libere va beneficia doar unul dintre părinţi.

(5) În cazul în care, în urma unor verificări, se constată că ambii părinţi au beneficiat simultan de zile libere, va fi anulată posibilitatea ulterioară de a mai beneficia de indemnizaţia acordată în condiţiile prezentului articol.

(6) Indemnizaţia prevăzută de prezentul articol se plăteşte de către angajator. În unele cazuri, indemnizaţia poate fi plătită integral sau parţial din bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern (cuantumul indemnizației acordate din bugetul de stat este calculat prin multiplicarea numărului de zile libere acordate cu 50 la sută din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 lei pe zi. În cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi este o sumă mai mare de 150 lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii o indemnizație cel puţin egală cu diferenţa dintre indemnizaţia calculată conform art. 781 alin. (1) din Codul muncii şi indemnizaţia achitată din bugetul de stat, – a se vedea Regulamentul (HG nr. 316 din 03.11.2021) privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării a procesului educațional în regim fizic).

Şomajul tehnic (art. 80) cu modificări:
(1)
 Şomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de către angajator, unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia:
a) pentru motive economice obiective;
b) ca urmare a declarării stării de urgenţă, de asediu şi de război;
c) ca urmare a restricţiilor impuse în starea de urgenţă în sănătate publică.

(2) Durata şomajului tehnic instituit în temeiul alin. (1) lit. a) nu poate depăşi 4 luni în decursul unui an calendaristic.

Alineatele noi:
(41)
În cazul instituirii şomajului tehnic în temeiul alin. (1) lit. b) şi c), indemnizaţia poate fi plătită integral sau parţial din bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern (cuantumul indemnizaţiei pentru şomaj tehnic acordate din bugetul de stat este calculat prin înmulţirea numărului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 de lei pe zi.  În cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi constituie o sumă mai mare de 150 de lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii o indemnizaţie cel puţin egală cu diferenţa dintre indemnizaţia calculată conform art. 80 alin. (4) din Codul muncii şi indemnizaţia achitată din bugetul de stat, – a se vedea Regulamentul (HG nr. 316 din 03.11.2021) privind acordarea din bugetul de stat a indemnizaţiei pentru şomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgenţă, de asediu şi de război şi a restricţiilor impuse în starea de urgenţă în sănătate publică).
(42) În cazul în care indemnizaţia pentru şomaj tehnic este plătită din bugetul de stat, locurile de muncă ocupate de persoanele pentru care s-au plătit aceste indemnizaţii nu pot fi reduse pe o perioadă cel puţin egală cu perioada şomajului tehnic pentru care s-au plătit aceste indemnizaţii, cu excepţia situaţiilor de insolvabilitate.

Articolul nou 972Regimul de activitate redusă
(1) Angajatorul poate stabili regimul de activitate redusă, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, la nivel de unitate, pentru cel puţin 25% din numărul salariaţilor din cadrul unităţii:
a) în mod unilateral, în caz de stare de urgenţă, de asediu şi de război sau în caz de stare de urgenţă în sănătate publică;
b) cu acordul scris al salariaţilor vizaţi, în caz de conjunctură economică defavorabilă, dificultăţi de aprovizionare cu materii prime sau energie, intemperii cu caracter excepţional, transformare, restructurare sau modernizare a întreprinderii ori în alte circumstanţe cu caracter excepţional, în modul stabilit de Guvern.

(2) Regimul de activitate redusă poate fi stabilit pentru o perioadă de până la 3 luni consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an.

(3) În cazul aplicării prevederilor alin. (1) lit. b), angajatorul este obligat să solicite opinia consultativă a reprezentanţilor salariaţilor privind stabilirea regimului de activitate redusă cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de acordare a ajutorului pentru salariaţii cu regim de activitate redusă.

(4) Durata timpului de muncă prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului poate fi redusă, în condiţiile prezentului articol, cu cel mult 50%, munca salariatului fiind retribuită proporţional cu timpul lucrat.

(5) Salariaţii cărora, în conformitate cu prevederile prezentului articol, li s-a stabilit regim de activitate redusă beneficiază de un ajutor în modul stabilit de Guvern.

(6) Pe perioada regimului de activitate redusă, stabilit în condiţiile prezentului articol, este interzisă angajarea salariaţilor pentru prestarea unei munci similare celei prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus.

(7) Angajatorul stabileşte regimul de activitate redusă ulterior adoptării deciziei de acordare a ajutorului pentru salariaţii al căror timp de muncă a fost redus.

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică următoarelor categorii de angajatori:
a) instituţiilor finanţate de la buget;
b) angajatorilor care au activitatea suspendată, se află în proces de insolvabilitate sau de lichidare;
c) angajatorilor care, la data depunerii cererii de acordare a ajutorului pentru salariaţii cu regim de activitate redusă, au restanţe la bugetul public naţional ce depăşesc mărimea stabilită de Guvern.

(9) Prevederile prezentului articol nu se aplică salariaţilor care:
a) prestează muncă prin cumul în cadrul aceleiaşi unităţi sau la o altă unitate;
b) nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puţin 6 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii de acordare a ajutorului pentru salariaţii cu regim de activitate redusă;
c) sunt angajaţi cu timp de muncă parţial.

(10) Nu se admite solicitarea regimului de activitate redusă în cazul în care, la nivel de unitate, este declarată grevă.

Articolul nou 1901 Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii populaţiei
(1) În caz de stare de urgenţă, de asediu şi de război, precum şi în caz de stare de urgenţă în sănătate publică, pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii populaţiei, angajatorii acordă salariaţilor zile libere, cu menţinerea salariului mediu, în modul stabilit de Guvern (angajatorii acordă salariaţilor două zile libere plătite pentru fiecare doză de vaccinare anti-COVID-19 pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, – a se vedea Hotărîrea Guvernului RM nr. 316 din 03.11.2021).
(2) Guvernul stabileşte compensaţii, din mijloacele bugetului de stat, pentru angajatorii care au aplicat prevederile alin. (1).

Sursa: Legea nr. 140 din 14.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021) MO nr. 264-265 din 29.10.2021
Hotărîrea Guvernului nr. 316 din 03.11.2021 (în vigoare din 05.11.2021) МО nr. 273 din 05.11.2021